CNVO Starters en Studenten
Startersrechten

Rooster

Hoeveel uur ga jij werken in de week?

PO
Als je fulltime werkt in het basisonderwijs, werk je 40 uur per week. Per jaar werk je 1659 uur. Binnen die uren geef je les, maar heb je ook tijd voor bijvoorbeeld voorbereiding en nawerk, vergaderingen en deskundigheidsbevordering. Voordat het nieuwe schooljaar begint, zal met iedere leerkracht worden afgesproken hoe zijn of haar jaartaak wordt ingevuld. Er wordt afgesproken welke taken je doet en hoeveel tijd voor die verschillende taken beschikbaar is. Ook wordt afgesproken hoe die jaartaak zo goed mogelijk over de 40-urige werkweek wordt verdeeld. Soms lukt het niet om de taken binnen de 40-urige werkweek te houden. Als er ouderavonden zijn of in de week van het schoolkamp zal voor (sommige) leraren de werkweek wel wat langer duren. In die week wordt dan meer dan 40 uur gewerkt en is er sprake van overwerk. Dat moet gecompenseerd worden voordat de volgende schoolvakantie plaatsvindt. Je krijgt de tijd die je te veel hebt gewerkt dus weer op een ander moment terug. Zo kom je gemiddeld op 40 uur per week. Werk je in deeltijd? Dan geldt dit naar rato van je werktijdfactor.

In overleg met de medezeggenschapsraad stelt de werkgever een werkreglement vast. Daarin is bepaald wanneer de school open is en wanneer je pauze hebt. Als je op een dag meer dan 5,5 uur werkt, heb je recht op een pauze van minimaal 30 minuten óf 2 pauzes van 15 minuten. Deze pauze moet je krijgen tussen 10.00 en 14.00 uur. In het werkreglement staat ook of je alle taken op school moet uitvoeren. De lestaken moeten natuurlijk op school worden verricht. Maar scholen kennen ook taken die niet plaats- en tijdgebonden zijn. Zoals bijvoorbeeld de deskundigheidsbevordering en het voorbereiden van lessen. Veel scholen laten de leerkrachten vrij waar ze deze taken doen. Dat kan dus ook thuis zijn. Vaak zal er dan wel een bepaalde tijd worden afgesproken waarop de leraar voor en na de lessen aanwezig moet zijn op school. Bijvoorbeeld om beschikbaar te zijn voor vragen van ouders.

VO
Als je fulltime werkt in het voortgezet onderwijs, werk je 1659 uur per jaar. Binnen die uren geef je les, maar heb je ook tijd voor bijvoorbeeld voorbereiding en nawerk, vergaderingen en professionalisering. Binnen de totale jaartaak mag je maximaal 750 klokuren lesgeven, tenzij in het taakbeleid anders is bepaald. De werkgever moet taakbeleid hebben dat is gericht op een evenwichtige spreiding van de werkzaamheden en werkdruk over het schooljaar. In het taakbeleid is onder andere geregeld wat de definitie is van een les en hoeveel lessen je maximaal moet geven, hoeveel tijd (percentage) je krijgt voor het voor- en nawerk, hoe de deskundigheidsbevordering is geregeld en hoeveel tijd je krijgt voor overige taken. Aan het begin van het schooljaar krijg je een overzicht van de werkgever waarin staat hoe je de uren precies in moet vullen.

In overleg met de medezeggenschapsraad stelt de werkgever een arbeids- en rusttijdenregeling vast. Daarin is bepaald wanneer de school open is en wanneer je pauze hebt. Als je op een dag meer dan 5,5 uur werkt, heb je recht op een pauze van minimaal 30 minuten óf 2 pauzes van 15 minuten. In de werktijdenregeling staat ook of je alle taken op school moet uitvoeren. De lestaken moeten natuurlijk op school worden verricht. Maar scholen kennen ook taken die niet plaats- en tijdgebonden zijn. Zoals bijvoorbeeld het voorbereiden van lessen. Veel scholen laten de leraren vrij waar ze deze taken doen. Dat kan dus ook thuis zijn. Vaak zal er dan wel een bepaalde tijd worden afgesproken waarop de leraar voor en na de lessen aanwezig moet zijn op school. Bijvoorbeeld om beschikbaar te zijn voor vragen van leerlingen en ouders.

MBO
Een fulltime aanstelling bedraagt net als in het VO 1659 uur. Wanneer je als leraar een fulltime aanstelling hebt, heb je een werkweek van 40 uur. Van de 1659 uur is 1200 uur bestemd voor directe onderwijstaken en studentenbegelding (inclusief voor- en nazorg). De overige 459 uur zijn bestemd voor alle overige raken, waaronder ook individuele scholing. Voor parttimers worden de uren naar rato berekend.

Het team bepaalt in onderling overleg welke taken er moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt ook de zwaarte van de taken bepaald. Deze taakverdeling moet de instemming van de meerderheid van het aantal personen in het team hebben. Het team kan besluiten (als alle teamleden daarmee instemmen) dat wordt afgeweken van de verdeling 1200/459 zoals hierboven beschreven. De werkzaamheden worden vervolgens evenwichtig over het team verdeeld. Als er geen meerderheid is in het team treedt de ‘terugvaloptie” in werking en verdeelt de leidinggevende de taken. Daarbij moet de 1200/459 verdeling gehanteerd worden.

CNV Onderwijs zet zich als vakvereniging in voor een eerlijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen in het onderwijs. Hierbij geldt: samen staan we sterker! Hoe meer leden zich bij ons aansluiten, hoe beter we hierover kunnen onderhandelen en hoe meer we voor jou kunnen betekenen.

Sluit je aan!