CNVO Starters en Studenten
Studie & Stage

LIO-stage

Als pabo-student of student van andere lerarenopleidingen wordt je tijdens de stage klaargestoomd voor het leraarschap. De stages in het onderwijs worden LIO-stages genoemd. Dit staat voor Leraar In Opleiding. Er zijn twee verschillende LIO-stages. Zo krijg je als LIO-werknemer een arbeidsovereenkomst, waarin staat dat je aan een school wordt aangesteld of benoemd. Je ontvangt salaris en krijgt ‘ontheffing van lesbevoegdheid’. Dit betekent dat je gedurende je stageperiode ook alleen voor de klas mag staan. Een LIO-stagiair mag dit niet, die moet altijd onder begeleiding voor de klas staan (in de praktijk betekent dit dat je begeleider op ‘roepafstand’ aanwezig is). De LIO-stagiair ontvangt geen salaris. Zij kunnen soms aanspraak maken op een stagevergoeding, maar de stageschool mag zelf weten of zij de vergoeding aan de stagiair uitkeert, of het bedrag ergens anders aan besteedt.

Heb je een LIO-werknemerscontract? Dan ontvang je in het po 50% van schaal L10-1 bij een fulltime aanstelling (1 wtf) van 5 maanden (ook in te vullen als 10 maanden x een wtf van 0,5 of 8 maanden x een wtf van 0,625). Het salaris is dan €1281,50.

In het vo heb je recht op 50% van schaal LD-1 bij 1 wtf. Dit bedrag is €1344,71.

In het mbo ontvang je 50% van schaal LB-1 bij 1 wtf of 25% van schaal LB-1 bij 0,5 wtf. Het salaris is dan €1343,50 of €671,75.

lio-stage

Onderwijsassistent
Wanneer je als student door het schoolbestuur bent benoemd of aangesteld (OIO), dan heb je recht op salaris dat de helft is van de OOP-salarisschaal 4, salarisnummer 1. Hoeveel je precies krijgt, hangt af van het aantal uren dat je werkt. Deze vergoeding geldt dus alléén voor de zogenaamde onderwijsassistent in opleiding (OIO) binnen het primair onderwijs. Bij andere vormen van stage heb je géén recht op die vergoeding.

Nog geen diploma, maar wel aan het werk?
Voor het basisonderwijs geldt de regel dat als iemand een getuigschrift aan de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo, pedagogische academie, kweekschool) heeft behaald, voldoet aan de bekwaamheidseisen om te kunnen worden benoemd als groepsleerkracht. Een LIO-stagiair die slechts een deel van de vakken van de pabo-opleiding heeft behaald, voldoet hier niet aan en kan dus niet als leerkracht worden benoemd, ook niet als hij of zij slechts af en toe in valt.

Sommige scholen in het PO bieden een LIO-stagiair een benoeming aan als onderwijsassistent om toch in te kunnen vallen. Een onderwijsondersteuner mag echter niet zelfstandig voor de klas staan. Dit kan alleen onder toezicht en verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht. Taken die bij de functie van een onderwijsassistent horen, kunnen natuurlijk wel verricht worden.

In het VO en MBO kun je al een tijdelijke aanstelling krijgen wanneer je nog geen bevoegdheid hebt. Hier is vaak sprake van wanneer je een duale studie volgt. In dit geval heb je twee jaar de tijd om je diploma te krijgen. In bijzondere gevallen kan de school jou nog 2 jaar extra geven om je diploma te behalen.

Sluit je aan!